Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no pugues respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Punt d'Assessorament UVemprén (PAE)

Hi ha 14 preguntes en aquesta enquesta.
Les dades personals subministrades en aquest procediment, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisca amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el Punt d'Assesorament UVemprén, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals i la seua rectificació, cancel·lació i oposició; així com el dret a la portabilitat de les seues dades.
Les persones interessades, poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament dirigit a l'adreça de correu electrònic: lopd@uv.es, quan ho facen des d'adreces oficials de la Universitat de València, o mitjançant escrit acompanyat de còpia de document d'identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València, lopd@uv.es