0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no pugues respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Formulari sol·licitud Suport + Indicis

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan plenament adaptades a la LOPD i al RGPD i, per això, tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Tota persona pot exercir sobre els fitxers titularitat de la Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades, els següents drets conforme a la LOPD i el RGPD:

- Dret d'accés a les seues dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.
- Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
- Dret de supressió i d'oblit de les seues dades personals, quan això siga possible.
- Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, i en aquest cas podrem conservar-los per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a la portabilitat de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga una relació contractual o el consentiment.
- Dret d'oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga l'existència d'un interés legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seues dades tret que tinguem un interés legítim imperiós o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Pot exercir els seus drets davant laUniversitat de València - Protecció de Dades, Av. Blasco Ibáñez núm. 13, 46010 València, o en l'adreça de correu electrònic (coreai@uv.es). 
No obstant això, si una persona considera que s'ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament o cessió de les seues dades personals pot, abans de presentar qualsevol classe de reclamació, sol·licitar el nostre servei de resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades i noves tecnologies a través de lopd@uv.es
La utilització d'aquest servei en cap cas perjudicarà el seu dret d'acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessen derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. No obstant això, podrem conservar-los durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques, comprometent-nos a aplicar, en aquests supòsits, les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el RGPD.